Spełniamy wszelkie warunki niezbędne do prawidłowego wykonania zamówień, w tym w szczególności: posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie, uprawnienia do wykonania działalności
w zakresie objętym zamówieniem, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe konieczne do wykonania zamówienia, jak również znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonania zamówienia. Ponadto oświadczamy, że dysponujemy odpowiednimi częściami zużywalnymi i zamiennymi oraz posiadamy określone przez producenta instrukcje serwisowe.

Zlecenia wykonujemy zgodnie z instrukcją używania oraz serwisową dla poszczególnych urządzeń aparatury medycznej.

Uprawnienia nr: E1/3768/123/17

Certyfikat normy PN-EN 62353 nr DASL Systems 2017/08/4

Certyfikat normy PN-EN 60364-7-710 nr DASL Systems 2017/07/35

PN-EN 60364-6 nr DASL Systems 2017/07/35

UPRAWNIENIA POMIARÓW APARATURY MEDYCZNEJ

Świadectwo kwalifikacji: E1/3768/123/17